spin77
spin77
spin77

้เต้ายานกําลังดีด้วย กระแทกทีนมกระเพื่อมขึ้นๆลงๆ

43
Share
Copy the link

สีหน้า ท่าทาง การร้องของเธอมาก มีร้องเล่นระดับความเสียว เสียงสูงบอกถึงเสียวมากๆ เสียงกลางๆลงมา บอกถึงเสียง กลางๆ เสียงตํ่า บอกถึงเสียวน้อยๆแล้ว เมื่อร้องรวมกัน แหม ฟังแล้วมันได้ใจดีจัง เต้าก็ยานกําลังดีด้วย กระแทกทีนมกระเพื่อมขึ้นๆลงๆ